12/11/2019

[11.12. – 5.01.] Wykaż się kreatywnością i zgarnij fantastyczne nagrody!

Pokaż nam i Społeczności NosTale swoją bujną fantazję oraz kreatywność! W konkursie "Fan Art Contest" o temacie "Akt 7" możesz wziąć udział, rysując lub malując małe dzieła sztuki.

Wyspa Morizios ze swoimi mieszkańcami może Ci posłużyć jako wzór do Twojego rysunku. Puść wodze fantazji i przedstaw na rysunku swoje postacie, potwory lub NPC, które wspólnie odkrywają przygody lub zaskocz nas własnym pomysłem z aktu 7.

Oto, co można wygrać:

 • 1x Błyskawiczne Skrzydła + Tytuł
 • 1x Wydra + Tytuł
 • 1x Zestaw Kostiumowy Wróżki + Tytuł
 • 7x Alpaka + Tytuł

A tak działa Fan Art Contest:

 • Konkurs trwa od 11 grudnia 2019 do 5 stycznia 2020.
 • Twój rysunek może być wykonany odręcznie lub w formie cyfrowej na PC.
 • Screenshoty są niedozwolone.
 • Dozwolone są tylko prace własnego autorstwa.
 • Na rysunku musi być widoczny przynajmniej jeden element z NosTale - Akt 7: Orki i Wieża Nieba.
 • Swoją pracę musisz przesłać najpóźniej do końca dnia 5 stycznia przez e-mail na adres [email protected] – Temat: "Fan Art Contest".
 • Podaj swój nick oraz nazwę serwera, na którym grasz.
 • Zespół NosTale wybierze w połowie stycznia z wszystkich nadesłanych prac 3 zwycięzców głównych oraz 7 wyróżnień.

Zapoznaj się z naszymi Warunkami Uczestnictwa.

Prace zwycięzców zostaną opublikowane na forum NosTale oraz na stronach mediów społecznościowych.

Czekamy niecierpliwie na Twoje dzieła i życzymy Ci fantastycznej zabawy
Twój zespół NosTale

 
 
 
 
 
 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Poniższe Warunki Uczestnictwa regulują przebieg konkursu 'Fan Art Contest ' ("konkurs") organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge").

 1. Uprawnienie do uczestnictwa, uczestnicy i uczestnictwo
  (1) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Do uczestnictwa uprawniony jest każdy pełnoletni użytkownik posiadający zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania własne i aktywne konto użytkownika na stronie nostale.gameforge.com ( ("konto").
  (2) "Uczestnikiem" jest każda osoba uprawniona do uczestnictwa w myśl ust. 1, która w okresie między 11.12.2019 a 5.01.2020, godz. 23:59 CET ("czas trwania konkursu") podejmie działanie opisane poniżej w ust. 3.
  (3) Przedmiotem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie artwork, który będzie przedstawiał przynajmniej jeden specyficzny element z Aktualizacji Aktu 7 ("artwork"), oraz nadesłanie pracy w przeciągu czasu trwania konkursu zgodnie z następującymi wytycznymi ("zgłoszenie"):
  a) Artwork w formacie .JPG- lub .PNG oraz w rozdzielczości obrazu 1920x1080 pikseli przy maksymalnym rozmiarze pliku wynoszącym 5 MB należy wysłać na adres [email protected] z adresu e-mail przypisanego do konta, wpisując w temacie wiadomości 'Fan Art Contest .
  b) W tym e-mailu należy podać dodatkowo przypisaną do konta nazwę postaci oraz przynależny serwer gry i przynależną Społeczność. W razie potrzeby należy także poinformować, za pomocą jakiego dodatkowego lub alternatywnego oznaczenia uczestnik w razie wygranej ma zostać wymieniony jako autor artwork w ramach prezentacji (pkt 2 ust. 3). Jeśli uczestnik zrezygnuje z takiego oznaczenia, to automatycznie wyraża zgodę, aby podana przez niego nazwa postaci posłużyła jako oznaczenie użytkownika.Jeśli uczestnik w ogóle nie chce być oznaczony jako autor pracy, może poinformować o tym w zgłoszeniu.
  (4) Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Zgłoszenia nadesłane poza czasem trwania konkursu oraz zgłoszenia wielokrotne, w tym zgłoszenia powiązane z różnymi kontami, nie będą uwzględniane.

 2. Zwycięzcy i nagrody
  (1) Gameforge wybierze spośród wszystkich dopuszczonych zgłoszeń 10 artworków, kierując się kreatywnością i oryginalnością. "Zwycięzcami" są uczestnicy będący autorami tych wybranych zgłoszeń.
  (2) Gameforge poinformuje zwycięzców o wygranej do dnia 31.01.2020 , wysyłając wiadomość na adres e-mail użyty do nadesłania zgłoszenia ("powiadomienie").
  (3) W ramach uznania dla wysiłku zwycięzców Gameforge opublikuje prace ("prezentacja") od 31.01.2020 , podając nazwy postaci, nazwę serwera oraz Społeczność lub ewentualnie przez nazwanie według pkt 1 ust. 3 lit. d) wybranego oznaczenie oraz przez przedstawienie danego artworka na własnych stronach internetowych (łącznie ze stroną gry NosTale na usłudze Steam oraz forum) oraz na prowadzonych przez Gameforge stronach internetowych w mediach społecznościowych Facebook i Instagram oraz [Twitter](
  https://twitter.com/nostale) (łącznie "strony Gameforge").
  (4) Zwycięzcy otrzymają ponadto cyfrowe nagrody zgodnie z informacjami z ogłoszenia o konkursie , które Gameforge doda postaciom podanym przez zwycięzców w zgłoszeniu.
  (5) Wypłata gotówki i/lub równowartości nagrody w postaci nagród rzeczowych, a także wymiana i/lub przekazanie nagrody osobom trzecim są wykluczone.

 3. Prawa użytkowania i zwolnienie od odpowiedzialności
  (1) W ramach uczestnictwa w konkursie Gameforge nieodpłatnie przyznaje uczestnikowi w niezbędnym do tego zakresie niewyłączne i odwołalne prawo do wykorzystania, potrzebnych do wykonania artworków, chronionych prawem elementów NosTale oraz artwork do zrobienia i wykonania zgłoszenia. Gameforge zastrzega sobie wszelkie prawa, o ile niniejsze warunki uczestnictwa nie przyznają wyraźnie praw użytkowania.
  (2) Dla celów prezentacji uczestnik nieodpłatnie przyznaje firmie Gameforge niewyłączne i odwołalne prawo do wykorzystania artwork w wymaganym zakresie bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Prawo to obejmuje powielanie i edytowanie (przede wszystkim dopasowanie formatu i rozmiaru) artwork, udostępnianie jego publicznie na stronach Gameforge i przekazywanie wymaganych praw usługodawcom platform.
  (3) Przesyłając zgłoszenie, uczestnik gwarantuje, że dany artwork został wykonany samodzielnie i że jego zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich i w jakikolwiek inny sposób nie jest sprzeczne z prawem, a także zwalnia Gameforge od wszelkich roszczeń osób trzecich spowodowanych naruszeniem ich praw w związku ze zgłoszeniem.

 4. Ochrona danych
  (1) Gameforge będzie przetwarzać dane osobowe podane przez uczestników (są to dane konta, np. nazwa postaci i adres e-mail oraz w razie potrzeby oznaczenie wybrane zgodnie z pkt 1 ust. 3 lit. b)) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (dotyczy to także sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa i przestrzegania zasad (pkt 6 ust. 2), oraz przekazanie nagród, wysłania powiadomienia oraz prezentacji).
  (2) Zgromadzone dane osobowe będą zapisywane na czas trwania konkursu, a potem usuwane. Usuwanie to nie obejmuje prezentacji, która ze względów przejrzystości będzie dostępna bez ograniczenia czasowego. Jeśli określone przez prawo terminy przechowywania danych przewidują przechowywanie wykraczające poza te ramy, odpowiednie dane będą kasowane najpóźniej po upływie tych terminów i przetwarzane wyłącznie w celu ich dotrzymania.
  (3) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych (zwłaszcza w podpunkcie 3.9 dotyczącym organizacji konkursów z nagrodami i związanych z nimi podstaw prawnych, a także punkcie 6 określającym prawa osoby, której dane dotyczą).

 5. Odpowiedzialność
  Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, natomiast przy lekkim niedbalstwie ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie zaprzeczają one niebezwzględnie obowiązującym przepisom zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

 6. Postanowienia końcowe
  (1) Poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa.
  (2) Oprócz Warunków Uczestnictwa obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania (wspólnie "zasady").
  (3) Jeżeli uczestnik złamie zasady lub zostanie to stwierdzone w późniejszym czasie, Gameforge może odwołać jego uprawnienie do uczestnictwa.
  (4) Gameforge zastrzega sobie ponadto prawo przedwczesnego zakończenia konkursu przed upływem czasu trwania z ważnych powodów. Do ważnych powodów zalicza się przede wszystkim niemożność przeprowadzenia konkursu z powodu technicznych, organizacyjnych lub prawnych problemów.
  (5) Zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów CISG oraz przepisów referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego. W przypadku gdy zwyczajowym miejscem pobytu uczestnika w trakcie uczestniczenia w konkursie jest inny kraj wewnątrz Unii Europejskiej, wyżej dokonany wybór prawa nie narusza stosowania wyboru koniecznych przepisów prawa danego kraju.
  (6) Nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W miejscu nieskutecznego postanowienia obowiązuje przepis ustawowy.

Kategorie

 • Contest,
 • FanArt