12/11/2019

[11/12–5/1] Předveď svou kreativitu a získej skvělé ceny!

Předveď nám i komunitě Nostale svou kreativitu! Zúčastni se FanArt soutěže s tématem Akt 7 s vlastnoručně nakresleným nebo namalovaným příspěvkem.

Jako předlohu pro svůj výtvor použij ostrov Moritius a jeho obyvatelé. Zobraz svou postavu, příšery a další NPC ve všemožné vzájemné interakci nebo nás překvap svým vlastním nápadem!

Co můžeš vyhrát:

 • 1x Blesková křídla + Titul
 • 1x Vydra + Titul
 • 1x Kostýmová souprava skřítka + Titul
 • 7x Alpaka + Titul

Důležité informace k FanArt soutěži:

 • Soutěž bude probíhat od 11. prosince 2019 do 5. ledna 2020.
 • Obrázek může být nakreslený ručně nebo digitálně pomocí Tvého PC.
 • Není možné použít screenshoty.
 • Zúčastnit se můžeš pouze se svou vlastní prací.
 • Na obrázku musí být přítomen alespoň jeden element z NosTale – Akt 7: Orkové a Nebeská věž.
 • Svůj obrázek musíš odeslat prostřednictvím e-mailu na [email protected] nejpozději do konce 5. ledna – předmět: „FanArt Contest“.
 • Do zprávy také uveď jméno své postavy a server, na kterém hraješ.
 • Tým NosTale vybere se všech příspěvků 3 hlavní výherce a 7 dalších výherců.

Přečtěte si prosím naše Pravidla a podmínky.

Výherní obrázky budou zveřejněny na fóru NosTale a také na našich dalších stránkách.

Těšíme se na Vaše umělecké výtvory a doufáme, že se budete bavit!
Tým NosTale

 
 
 
 
 
 


PRAVIDLA A PODMÍNKY

Následující podmínky řídí průběh soutěže ‚Fan Art Soutěž‘ (dále ‚soutěž‘), kterou pořádá Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Německo (dále ‚Gameforge‘).

 1. Způsobilost, účastníci a účast
  (1) Účast v soutěži je zdarma. Všichni plnoletí uživatelé, kteří splňují podmínky Všeobecných podmínek používání a mají aktivní osobní Gameforge účet (‚účet‘) na nostale.gameforge.com, jsou způsobilí k účasti.
  (2) ‚Účastník‘ je jakákoli osoba, která je dle článku (1) způsobilá k účasti a účastní se dle článku (3) v období mezi 11. prosincem 2019 a 5. lednem 2020, 23:59 SEČ (‚období účasti‘).
  (3) Předmětem soutěže je nezávisle vytvořené umělecké dílo, na kterém bude zobrazen alespoň jeden specifický prvek z Updatu Akt7 (‘obrázek’) a stejně tak předložení tohoto obrázku v období účastí podle následujících pokynů (‘příspěvek’):
  a) Obrázek ve formátu .jpg nebo .png s minimálním rozlišením 1920x1080 a nepřesahující maximální velikost 5 MB, musí být zaslán na [email protected] z e-mailové adresy, která je přidružena k účtu a v předmětu musí být uvedeno 'Fan Art Contest'.
  b) E-mail by měl zahrnovat název postavy, která patří k účtu, komunitu a příslušný herní server. Rovněž by měl obsahovat informaci o tom, zda a pokud ano tak jakým jiným označením chce být účastník oznámen jako autor výherního díla, což bude součástí prezentace (viz. odst. 2(3)), za předpokladu výhry. Pokud se k tomu nijak nevyjádří, souhlasí účastník s tím, že poskytnutý název postavy je dostatečný a přípustný jako označení.Pokud se účastník chce vyhnout jakékoli formě označení, může to uvést ve svém příspěvku.
  (4) Každý účastník má povolen pouze jeden příspěvek. Příspěvky odeslané mimo určené období účasti, stejně jako mnohonásobné příspěvky včetně příspěvků spojených s různými účty, nebudou brány v potaz.

 2. Výherci a ceny
  (1) Gameforge vybere celkem 10 obrázků ze všech způsobilých příspěvků na základě jejich originality a kreativity. ‚Výherci‘ jsou ti účastníci, kteří tyto příspěvky vytvořili.
  (2) Gameforge tyto výherce informuje do 31. ledna 2020 e-mailem, který zašle na e-mailovou adresu, ze které byl odeslán příspěvek (‚oznámení‘).
  (3) Jako ocenění jejich snah může Gameforge prezentovat jména postav výherců, herní servery a komunitu nebo identifikaci vybranou podle odstavce 1(3)(b), stejně jako příslušné obrázky na svých vlastních internetových stránkách (včetně stránky NosTale na Steamu a fóra) a dalších místech, která Gameforge spravuje na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter (společně jako ‚stránky Gameforge‘), od 31. prosince 2020 (‘prezentace’).
  (4) Výherci rovněž obdrží digitální odměny podle oznámení soutěže, které Gameforge připojí k balíčkům postav uvedených v příspěvku pro výherce do.
  (5) Platba v hotovosti a/nebo výplata ceny ve fyzickém zboží stejně jako výměna a/nebo přenos ceny třetím stranám je vyloučena.

 3. Práva užívání a odškodnění
  (1) Za účelem účasti v soutěži poskytuje společnost Gameforge účastníkovi bezplatné, nevýlučné a odvolatelné právo používat legálně chráněné prvky NosTale nezbytné pro vytvoření obrázku stejně jako obrázku samotného za účelem učinění příspěvku. Gameforge si vyhrazuje všechna práva, pokud nejsou v rámci těchto Pravidel a podmínek výslovně uvedena jako práva k používání.
  (2) Za účelem prezentace poskytuje účastník společnosti Gameforge bezplatné, nevýlučné a odvolatelné právo používat obrázek tam, kde to bude třeba bez časového a místního omezení. To zahrnuje právo obrázek reprodukovat a upravovat (zejména úpravy formátu a velikosti), aby byly dostupnější na stránkách Gameforge a poskytnutí nezbytných práv poskytovatelům daných platforem.
  (3) Odesláním příspěvku zaručuje účastník, že obrázek vytvořil sám a garantuje, že obrázek neporušuje práva třetích stran a odškodní Gameforge za jakékoli nároky třetích stran, které by vznikly v případě porušení práv třetích stran v souvislosti s jeho příspěvkem.

 4. Ochrana osobních údajů
  (1) Gameforge bude sbírat osobní údaje poskytnuté účastníky (včetně uživatelských dat týkajících se účtu, tedy přidružený název postavy, e-mailovou adresu a formu identifikace zvolenou v rámci bodu 1(3)(d) v souvislosti s požadavky na ochranu osobních údajů a bude je zpracovávat výlučně pro potřeby běhu této soutěže (to zahrnuje kontrolu způsobilosti k účasti a dodržování pravidel (podle 6(2)), jakož i předání cen, poskytnutí oznámení a prezentace).
  (2) Sebrané osobní údaje budou uloženy po dobu trvání soutěže a následně budou vymazány. Prezentace, které jsou obecně trvale uloženy a dostupné za účelem dokumentace a transparentnosti, nebudou smazány. Pokud zákonné požadavky na uchovávání stanoví dlouhodobější uchovávání, budou dotčené údaje vymazány nejpozději po uplynutí těchto závazků a budou zpracovány pouze za účelem jejich splnění.
  (3) Další informace o tom, jakým způsobem zpracovává Gameforge osobní údaje, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů (zejména si prohlédněte bod 3.9. týkající se pořádání soutěží a významného právního základu pro zpracování těchto údajů a také bod 6, který pojednává o právech datového subjektu).

 5. Vyloučení odpovědnosti
  Gameforge, její orgány, zaměstnanci a subdodavatelé odpovídají výhradně za úmyslný záměr a hrubou nedbalost, bez ohledu na právní základ, a v případě běžné nedbalosti, pouze za porušení základních smluvních závazků a omezené na předvídatelné škody, pokud to není vyloučeno dalšími povinnými zákonnými ustanoveními. Tato omezení se nevztahují na ztráty na životech, zranění osob nebo poškození zdraví.

 6. Závěrečná ustanovení
  (1) Účastník souhlasí s těmito Podmínkami používání zasláním svého příspěvku.
  (2) Mimo tyto Pravidla a podmínky rovněž platí Všeobecné podmínky používání (společně jako ‚pravidla‘).
  (3) Pokud účastník během soutěžení poruší pravidla nebo pokud bude takové porušení prokázáno poté, může Gameforge zrušit jeho způsobilost k účasti.
  (4) Gameforge si vyhrazuje právo ukončit soutěž před koncem období účasti, pokud dojde k důležitému důvodu. Důležitým důvodem by bylo zejména to, pokud nelze z technických nebo právních důvodů zaručit řádné provedení soutěže.
  (5) Smluvní vztah se řídí německým zákonem s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a oficiálních směrnic mezinárodního soukromého práva. Pokud má účastník obvyklé bydliště v jiné zemi v rámci Evropské unie v průběhu soutěže, zůstává platnost přísně platných právních předpisů dané země nedotčena volbou zákona učiněného v předchozí větě.
  (6) V případě, že se jednotlivé ustanovení těchto podmínek stane neúčinným, zbývající ustanovení zůstávají účinná a závazná. Neplatné ustanovení bude nahrazeno podle příslušného zákonného ustanovení.

Kategorie

 • Contest,
 • FanArt